Vidaus tvarkos taisyklės

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

 1. UAB “ŽLRS” Goštauto odontologijos klinka (toliau “Klinika”) dirba darbo dienomis nuo 08:00 iki 18:00 val.
 2. Pacientai vizitams iš anksto registruojami telefonu (+370-5-262-5039 arba +370-650-69-100), el. paštu.: info@gostautoklinika.lt, privačia žinute klinikos Facebook paskyroje facebook.com/gostautoklinika, arba apsilankius klinikos registratūroje adresu A. Goštauto g. 4-10, LT-01106, Vilnius.
 3. Registruodamiesi telefonu priemimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, bei kontaktinį telefono numerį.
 4. Klinika neįsipareigoja priimti pacientų, kurie iš anksto neužsiregistravo.
 5. Skubi pagalba, esant galimybei, teikiama skubos tvarka.
 6. Jeigu pacientas numato, kad vėluos atvykti paskirtu laiku daugiau nei 10 min., jis privalo apie tai informuoti klinikos personalą vienu iš telefono numerių: +370-5-262-5039 arba +370-650-69-100.
 7. Jeigu pacientas negali atvykti paskirtu laiku, jis privalo informuoti klinikos personalą prieš 24 val. iki vizito.
 8. Jeigu pacientas 3 kartus be išankstinio perspėjimo neatvyksta paskirtu laiku, Klinika turi teisę paciento kitam vizitui neregistruoti ir atsisakyti teikti pacientui odontoligines ir/ar burnos priežiūros paslaugas (t.y., nutraukti su pacientu sudarytą Odontologinių ir/ar burnos priežiūros tiekimo sutartį).
 9. Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksti pas jį užsiregistravusius pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Klinikoje teikiamų paslaugų kaina yra nurodyta odontoligijos ir burnos priežiūros paslaugų kainoraštyje, kuris galioja teikiamų paslaugų momentu.
 2. Už suteiktas paslaugas pacientas moka iš karto po procedūrų, jeigu iš anksto nesusitaria kitaip.
 3. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas įmokant grynuosius į Klinikos kasą arba banko pavedimu.
 4. Už dantų protezavimą mokama dalimis: pusė sumos prieš pradedant protezavimą, likusi dalis – baigus protezavimą, t.y., tą dieną, kai pacientas gauna pagamintą protezą.
 5. Prieš planinę chirurginę operaciją arba dantų gydymą su sedacija pacientas palieka 100 Eurų užstatą, kuris vėliau, laiku atvykus gydymo procedūrai, bus laikomas avansiniu mokėjimu.
 6. Jeigu pacientas, neįspėjęs prieš 24 val. iki operacijos arba dantų gydymo su sedacija, neatvyks paskirtu laiku, užstatas gali būti negrąžinamas.
 7. Pacientui paprašius, Klinika išduoda jam sąskaitą-faktūrą tą pačią dieną suteikus paslaugą.
 8. Klinikoje taip pat aptarnaujami pacientai, kurie turi odontologinių paslaugų draudimo polisus (apie tai, jog už Klinikos paslaugas sumokės draudimo bendrovė, pacientas įsipareigoja informuoti Kliniką prieš pradedant paslaugų teikimą). Už paslaugas, kurių draudimo bendrovė nėra įsipareigojus apmokėti, pacientas sumoka pats šiose taisyklėse numatyta tvarka. Jei draudimo bendrovė per 60 kalendorinių dienų neapmoka pateiktos Klinikos sąskaitos, Klinika informuoja pacientą ir pacientas įsipareigoja per 5 kalendorines dienas sumokėti Klinikai draudimo bendrovei pateiktoje, tačiau neapmokėtoje Klinikos sąskaitoje nurodytą sumą už suteiktas paslaugas.
 9. Apie taikomas nuolaidas bei galimybę gydytis išsimokėtinai, pacientus informuoja gydantis gydytojas arba registratorius.
 10. Klinika neprisiima jokių paciento išlaidų, susijusių su kelionę į Kliniką (įskaitant išlaidų, susijusių su apmokėjimu už automobilio parkavimą vizito metu).
 11. Laiku neatsikaičius, pacientas moka 0,1 proc. delspinigių nuo pavėluotos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.
 2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 3. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 4. Pacientas turi teisę į savo garbės nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 5. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama registratūroje ir/arba interneto svetainėje www.gostautoklinika.lt .
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 7. Nepilnamečio paciento dokumentus pildo ir su ligos istorija susipažinti gali jo tėvai ar globėjai.
 8. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimo ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti ir gydyti.
 9. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veikia, klinikos darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.
 10. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 11. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 12. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.
 13. Pacientas privalo vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti priežiūros specialistus apie paskyrimų nevykdymą ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 14. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.
 15. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti grėsmę sau ar aplinkiniams. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
 16. Pacientui draudžiama klinikos teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.
 17. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis klinikos tarnybinėse patalpose.
 18. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.
 19. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti klinikos patalpose ar teritorijoje. Klinikos personalas gali atisakyti teikti paslaugas, jei pacientas atvyko neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, grubiai, įžūliai ir/ar agresyviai elgiasi su klinikos darbuotojais, arba pastarajam atsisakius apmokėti sąskaitą už anksčiau jam suteiktas paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla pavojus paciento gyvybei.
 20. Pacientas privalo tausoti klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisęs aktų nustatyta tvarka.
 21. Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.
 22. Pacientas privalo suteikti visą teisingą informaciją apie save, savo sveikatos būklę, buvusias ar esamas ligas, alergines reakcijas, naudojamus medikamentus, kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos paciento gydymui ir jo pasekmėms, taip pat nedelsiant (bet kokiu atveju ne vėliau kaip artimiausio po duomenų pasikeitimo vizito pas gydytoją) informuoti gydytoją apie bet kokius užpildytoje paciento anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus;
  • Vykdyti gydytojo odontologo ir/ar burnos priežiūros specialisto nurodymus (vaistų vartojimo, rekomenduoto režimo, burnos ir protezų priežiūros atžvilgiu) bei dantų protezų naudojimo instrukcijų reikalavimus. Supranta, kad neįvykdžius šių įsipareigojimų, gydymas gali būti nesėkmingas, o garantijos išimamiems dantų protezams, kaip gaminiams negalios;
  • Atlikti radiologinius ir kitus paskirtus tyrimus;
  • Laikytis burnos higienos taisyklių, reguliariai atvykti profilaktiniams patikrinimams.
 23. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje.
 24. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.
 25. Pacientas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus naudojami gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigos duomenų ir dokumentacijos tvarkymo tikslais.
 26. Siekiant, kad nenukentėtų gydymo kokybė ir nebūtų blaškomas Klinikos personalo dėmesys, pacientams rekomenduojama gydymo metu išjungti mobiliuosius telefonus.

PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 1. Jei klinikoje nėra reikiamo specialisto arba esant medicininėms indikacijoms, klinika gali siųsti pacientą į kitą gydymo įstaigą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta reikia lygio pagalba.

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, pacientas (jo atstovas) gali raštu kreiptis į įstaigos vadovą. Vadovas ne vėliau kaip per 20 dienų privalo išnagrinėti tokį skundą ir pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
 2. Nepatenkintas nagrinėjimo rezultatais pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Odontologų rūmus. Jeigu Lietuvos respublikos Odontologų rūmų sprendimas netenkina, po to galima kreiptis į kitas valstybines institucijas, kontroliuojančias įstaigos veiklą.
 3. Ginčai ar konfliktai tarp pacientų ir personalo, skundai pirmiausia sprendžiami kreipiantis į įstaigos vadovą; nepavykus pasiekti susitarimo, galimi kreiptis į Lietuvos Respublikos Odontologų rūmus; jeigu Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų sprendimas netenkina, po to galima kreiptis į kitas instancijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Nusiskundimai ir/ar pretenzijos nagrinėjamos tik tuo atveju, kai pateikti laiku ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus.
 5. Klinikoje nagrinėjami tik tie nusiskundimai ir/ar pretenzijos, kurie yra paciento pasirašyti, nurodyta paciento vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti bei išdėstyta nusiskundimo ir/ar pretenzijos esmė. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys nusiskundimai ir/ar pretenzijos grąžinami pacientui, nurodant grąžinimo priežastį.
 6. Į raštiškus pacientų ar jų atstovų pareiškimus įstaigos vadovas atsako per 20 dienų nuo pareiškimo gavimo datos, prireikus komisijos išvados – atsakymas duodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo gavimo datos.
 7. Žala, padaryta pacientams gydytojo ir/ar burnos priežiūros specialisto kaltais veiksmais, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 8. Gydytojas ir/ar burnos priežiūros specialisto teisėtais veiksmais padarytos žalos pacientų sveikatai dydį nustato komisija.
 9. Jeigu dėl pacientų tyčios ar jų didelio neatsargumo padidėjo pacientui padaryta žala, kompensacija turi būti mokama tik už žalą, kuriai neturėjo įtakos šios aplinkybės.
 10. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka

 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 4. Visa informacija apie paciento diagnozę ir gydymą gali būti suteiktas kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.
 5. Teisę gauti informaciją apie paciento gydymą, diagnozę, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 6. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims, tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytos tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
 7. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti sutiekiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar nepilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.
 9. Įstaiga įsipareigoja paciento mirties atvejį nagrinėti vadovaujantis “Pacientų mirties atvejų nagrinėjimo procedūros” reikalavimais.
 10. Įstaiga įsipareigoja ne vėliau kaip per 12 valandų apie paciento mirtį įstaigoje pranešti paciento artimiesiems.

LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Asmens sveikatos istorijos yra klinikos dokumentai ir yra saugomi klinikoje ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 2. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas, kreipiasi į klinikos registratūrą.
 3. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas yra nemokami.

DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.
 2. Klinikos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkamiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
 3. Klinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
 4. Klinikos darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
 5. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
 6. Klinikos darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus direktoriaus nustatyta tvarka.
 7. Klinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 1. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros didesnių pinigų sumų ar brangių daiktų.
 2. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.
 3. Už klinikoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus klinikos darbuotojai neatsako.

Visi klinikos darbuotojai dirba remiantis direktoriaus įsakymu patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis.

×

Užsiregistruokite vizitui ir mes su Jumis susisieksime!


Taip Ne
Rytas (08:00 - 12:00)
Popietė (13:00 - 16:00)
Vakaras (16:00 - 20:00)


×

Registracija nemokamai konsultacijai