Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka

 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 4. Visa informacija apie paciento diagnozę ir gydymą gali būti suteiktas kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.
 5. Teisę gauti informaciją apie paciento gydymą, diagnozę, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 6. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims, tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytos tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
 7. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti sutiekiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar nepilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.
 9. Įstaiga įsipareigoja paciento mirties atvejį nagrinėti vadovaujantis “Pacientų mirties atvejų nagrinėjimo procedūros” reikalavimais.
 10. Įstaiga įsipareigoja ne vėliau kaip per 12 valandų apie paciento mirtį įstaigoje pranešti paciento artimiesiems.

LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Asmens sveikatos istorijos yra klinikos dokumentai ir yra saugomi klinikoje ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 2. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas, kreipiasi į klinikos registratūrą.
 3. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas yra nemokami.
×

Užsiregistruokite vizitui ir mes su Jumis susisieksime!